Cante de las Minas 2022 Cante de las Minas 2022 Cante de las Minas 2022
Macanita, La Yiya - Auditorio Nacional

La Macanita / La Yiya – Andalucía Flamenca

Macanita, La Yiya - Auditorio Nacional
Macanita, La Yiya – Auditorio Nacional

Fecha

17 Ene 2020
Finalizdo!

Hora

19:30
Zonas